Photos

2019

Championnat Valaisan Tir

Championnat Suisse Doublettes

Championnat Suisse Doublettes Mixtes

Championnat Suisse Triplettes

Coupe Suisse

Championnat Valaisan Doublettes

Championnat Valaisan Doublettes Vétérans

« 1 de 6 »

Championnat Valaisan Doublettes Mixtes

Championnat Valaisan Tête-à-tête

Championnat Valaisan Triplettes Mixtes

Championnat Valaisan Triplettes

Archives 2016

Les 16h Martigny-Croix

Archives 2015

Championnat Valaisan de Tir

Championnat Valaisan Triplettes

« 1 de 2 »

Archives 2014

Championnat Valaisan Doublette